کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رادی‌ اص‍ل‌، ل‍ی‍دا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ای‍ل‍ن‍د
ص‍ادرات‌
آم‍ار
ب‍ن‍گ‍لادش‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌ اص‍ل‌، ل‍ی‍دا
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی به وضعیت صادرات غیرنفتی ایران ( تجزیه وتحلیل آماری داده ها)
مرادی اصل ، لیدا ؛  تهران پژوهشکده مطالعات وتحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیاست علوم و تکنولوژی ملی بنگلادش
مرادی اصل ، لیدا ؛  تهران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۸۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمارهای پایه علوم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران و بررسی تطبیقی آن با کشورهای جهان
مرادی اصل ، لیدا ؛  تهران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۹۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استراتژیهای حمایت ار انتقال تکنولوژی در شرکتهای کوچک و متوسط در تایلند
مرادی اصل ، لیدا ؛  تهران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۹۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک