کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ان‍رژی‌
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ق‍ره‌داغ‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ق‍ره‌داغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍ره‌داغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۵۶
ق‍اس‍م‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
 
ناشر:
م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌، روزن‍ام‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ م‍زای‍ده‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
روزن‍ام‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ م‍زای‍ده‌، م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب انرژی ۱۳۸۳
قاسمی ، پریسا ؛  تهران انتشارات مربع آبی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۲۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب [EPCM ایی .پی .سی .ام ]در صنایع انرژی ۱۳۸۸( مهندسی ، تدارکات ، پیمانکاری و مدیریت پروژه )
قره داغلی ، علی ؛  تهران مربع آبی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ق۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب [ EPCMایی .پی .سی .ام ]در صنایع انرژی ۱۳۸۴
قره داغلی ، علی ،- ۱۳۵۶ ؛  تهران مربع آبی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ق۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده
قره داغلی ، علی ؛  تهران مربع آبی ، روزنامه مناقصه مزایده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۴‌ق۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده قوانین و مقررات حاکم بر امور دولت
تهران مربع آبی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات خرید خدمات و مشاوره
تهران مربع آبی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده ۲
قره داغلی ، علی ؛  تهران مربع آبی ، روزنامه مناقصه مزایده   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۹‌ق۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده
قره داغلی ، علی ؛  تهران روزنامه مناقصه مزایده ، مربع آبی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۴‌ق۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده
قره داغلی ، علی ؛  تهران مربع آبی ، روزنامه مناقصه مزایده   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۹‌ق۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک