کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
م‍درس‍ه‌ ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌ وس‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا - ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
رف‍ت‍ارس‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ص‍م‍دآق‍ای‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ازم‍ای‍ر، ل‍ئ‍ون‍ارد
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍اق‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ت‍ی‍ل‍ور، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ش‍ل‍و
وای‍ل‍ز، ک‍ی‍م‍ب‍ل‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ص‍درا
ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ف‍رزی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ل‍وی‌، ام‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ک‍وای‍م‍ان‌، ج‍ان‌
م‍ن‍وری‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ارن‍ال‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
ه‍ی‍چ‍ی‍ن‍ز، درک‌
ره‍ن‍ورد، ف‍رج‌ال‍ه‌
م‍وری‍س‌، ج‍ورج‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ای‍م‍ون‌، ه‍رب‍رت‌ ای‌
 
ناشر:
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای هدف ونتیجه در بخش دولتی :فن رایزنی در غرب
موریس ، جورج ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آیین مدیریت :مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت علمی
تیلور، فردریک ویشلو ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کازمایر، لئونارد ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
میرمحمدی ، صدرا ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌م۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بودجه ریزی دولتی
فرزیب ، علیرضا ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴۴‬,‭‌ف۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتاراداری : بررسی درفرا گودهای تصمیم گیری درسازمان اداری
سایمون ، هربرت ای ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌س۲ر۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها درایران :شرکتهای سهامی ، غیرسهامی و تولیدی
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای دولتی :درسهایی از تجارب معاصر کشورهای اروپایی
کوایمان ، جان ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاله هایی درباره مدیریت
تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۲‬,‭‌م۷‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و رهبری آموزشی
وایلز، کیمبل ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭و۲‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی قوانین و مقررات مالی
محسنی ، عباس ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌م۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مدیریت و سازمان ( رفتارسازمانی )
علوی ، امین الله ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ع۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت :در مدیریت و مالکیت
طوسی ، محمدعلی ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭ط۹‌م۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر
کارنال ، کالین ؛  [تهران ] مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اندیشه سیستمی
هیچینز، درک ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲‬,‭‌ه۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی
رهنورد، فرج اله ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭ر۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار سازمانی ( ۱)
منوریان ، عباس ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری حکیمانه :رویکردی جدید به الگو سازی در مدیریت
باقریان ، محمد ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ب۲‌ت۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی
صمدآقایی ، جلیل ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ص۸‌ت۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2