کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا -ای‍ران‌- آم‍ار
ه‍زی‍ن‍ه‌ و س‍طح‌ زن‍دگ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
س‍رش‍م‍اری‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ص‍ن‍ع‍ت‌ وم‍ع‍دن‌-ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا
ای‍ران‌ -- آم‍ار
ص‍ن‍ع‍ت‌ وم‍ع‍دن‌ -ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا
آم‍ار -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‌
ای‍ران‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ای‍ران‌ .م‍رک‍ز آم‍ار
ای‍ران‌.م‍رک‍ز آم‍ار
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ام‍ری‍ک‍ا .ادره‌ س‍رش‍م‍اری‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نقشه شهرهای استان مرکزی ، استان گیلان ، استان مازندران
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۵۹‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تهیه نقشه برای سرشماریها و آمارگیریها
وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا .ادره سرشماری ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۴۹/۴۹‬,‭و۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربردها و مسائل ماشینهای حسابگر
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۵‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تعاریف ومفاهیم بکاررفته در طرحهاوگزارشهای آماری
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۷‬,‭‌ف۴آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی صنعت ومعدن ، مرحله اول -۱۳۷۳: نتایج کلی ،استان زنجان
ایران .مرکز آمار ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی صنعت ومعدن ، مرحله اول -۱۳۷۳:نتایج کلی ،استان سمنان
ایران .مرکز آمار ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح آمارگیری صنعتی ، آمار کارگاههای بزرگ صنعتی کشور سال ۱۳۷۲
سازمان برنامه بودجه ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۵۶‬,‭‌س۲ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۶۹
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰۴۹/۲‬,‭‌م۴‌ن۲۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۵۱-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۲-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۲۵۳۵-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۲۵۳۵-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۲۵۳۶-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۲۵۳۶-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۵۸-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۰-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۵۹-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۰-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۶۰-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۶۳-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۶۸-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۶۹-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۷۰-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۷۱-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۷۳-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4