کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
ب‍وروک‍راس‍ی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا
ش‍ورا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌
ش‍ه‍رداری‌ - ام‍ورم‍ال‍ی‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دوپ‍ورد، روب‍رت‌
ب‍ولان‍د، روب‍رت‌ ج‍ی‌، آ
ب‍ووی‌، ان‍ج‍لا ام‌
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
ص‍ادق‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍رچ‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
ک‍ون‍ت‍ز، ه‍رول‍د
ای‍ن‍وه‍ارا، ه‍ی‍دی‍و
چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍ز وس‍ت‌
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رن‍ج‌ ، درک‌
ش‍وان‍ک‌، چ‍ارل‍ز.ار
ع‍ل‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
گ‍ری‍ن‌، ادوارد.ج‍ی‌
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، پ‍وره‍ن‍گ‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی :پنج الگوی کارساز
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۴‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تصمیم گیری استراتژیک
شوانک ، چارلز.ار ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ش۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کونتز، هرولد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شهرداری و مدیریت امورمالی شهرداری های ایران
بهرامی ، پورهنگ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۰۱۵‬,‭‌ح۵‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت
ساعتچی ، محمود ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مشاوره ای
دوپورد، روبرت ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭د۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه بوروکراسی
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۸‬,‭‌ص۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نظامهای حقوق ودستمزد
بووی ، انجلا ام ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭‌پ۹‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردبرنامه ریزی جامع
گرین ، ادوارد.جی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چند مقاله
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ص۲‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقاله هایی در باره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جستارگری : شالوده پژوهش های پیشرفته در علوم
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵‬,‭‌ب۹‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری بین المللی جنبه های میان فرهنگی و روشهای موفقیت آمیز روبه رو شدن با آنهاMS-DOS 5.0 quick reference
سلینکت ، جیمز ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵۴‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی در تئوری و عمل
برچ ، جان جی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۴‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستمها
چرچمن ، چارلز وست ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۲۹۵‬,‭‌چ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت شامل واژگان :اداره ی امور دولتی ، مدیریت بازرگانی ، امور مالی و حسابداری ، اقتصاد ... انگلیسی -فارسی ؛ فارسی -انگلیسی Dictionary of management
فرنج ، درک ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرورش منابع انسانی در شرکتهای ژاپنی
اینوهارا، هیدیو ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۲‬,‭ژ۲،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی مدیریت برای مدیران اجرایی مدیران میانی حسابرسی داخلی حسابرسان مستقل ودانشجویان رشته های مدیریت صنعتی حسابداری صنعتی حسابرسی
علوی ، مصطفی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ع۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترازنامه را چگونه بخوانیم :راهنمای مدیران و حسابداران
بولاند، روبرت جی ، آ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ب۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴۵۱۳۶۸‬,‭‌ص۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7