کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌(ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌:۱۹۹۶ : ل‍ن‍دن‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌( ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌:۱۹۹۵ : ل‍ن‍دن‌)
اب‍وت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی :گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین الملی اطلاع رسانی پیوسته "۷-۵دسامبر ۱۹۹۵ لندن "
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( نوزدهمین :۱۹۹۵ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سنجش عملکرد در<خدمات کتابداری و اطلاع رسانی >
ابوت ، کریستین ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌س۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی ( ۳)
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته (بیستمین :۱۹۹۶ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک