کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو - وس‍ائ‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌
ف‍اص‍ل‍ه‌ ی‍اب‌ خ‍طا
پ‍ره‌ه‍ای‌ گ‍ردان‌
چ‍ش‍م‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ گ‍رم‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍ول‍ت‍ی‌ ت‍ران‍س‍دی‍وس‍ره‍ا
ان‍رژی‍ه‍ای‌ م‍درن‌
ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ال‍ک‍ت‍روده‍ا
پ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌ وزم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۳)
ه‍رس‍ی‌، پ‍ال‌
پ‍رن‍ی‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ار و ل‍وک‍س‌
زم‍ردی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍ود
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
آزادی‌، س‍ه‍ی‍لا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو (م‍ت‍ن‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)، ب‍خ‍ش‌ ب‍رق‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه اجمالی اثرات خازنهای سری در شبکه های انتقال و مقایسه با اثرات خازنهای موازی
کار و لوکس ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ک۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اولین سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ،یازدهم مرداد ماه ۱۳۷۳
سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ( اولین :۱۳۷۳) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پال ؛  مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ،
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۸‬,‭‌م۴‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مقدماتی اثرات خازنهای سری در ایجاد تشدید الکتریکی و مکانیکی در شبکه جنوب ایران
رحیمی ، عبدالحسین ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه پایداری دینامیکی و تنظیم P.S.S. نیروگاه حرارتی بندر عباس
پرنیانی ، مصطفی ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در طرحهای استفاده از انرژیهای مدرن در پارک انرژی .عنوان پروژه :بررسی و تحقیق در طرحهای پروژه پارک انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(.متن )بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ذخیره انرژی الکتریکی
زمردی مقدم ، محمود ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۹۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه قابلیت اعتماد و احتمال کارافت سازه های انتقال نیرو
آزادی ، سهیلا ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )، بخش برق   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان پروژه :طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی فاصله یاب خطا در خطوط انتقال
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش الکترونیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم خلوص آب نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم کنترل نیروگاههای زمین گرمایی
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نتیجه گیری طراحی سیکل حرارتی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیکل دو مداره نیروگاه زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی تفضیلی سیستم حرارتی نیروگاههای زمین گرمایی و انتخاب سیستم مناسب برای ایران
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیکل تبخیر آنی ( یک مرحله ای و دو مرحله ای )نیروگاه زمین گرمائی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی ( مراحل هشتم تا یازدهم )
مرکز تحقیقات نیرو .بخش الکترونیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه سیاستهای قیمت گذاری و تاثیر آن بر مصرف انرژی
مرکزتحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب روش پوشش و مواد پوشش (فاز هفتم )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان پروژه :بازسازی الکترودهای آند مستعمل در سیستمهای الکترولیز تولید کلر
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2