کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌ ).ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ل‍ج‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
پ‍ارک‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
ح‍ف‍اری‌
چ‍ش‍م‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ گ‍رم‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ای‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ر آن‍ی‌
ان‍رژی‍ه‍ای‌ م‍درن‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍ال‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در طرحهای استفاده از انرژیهای مدرن در پارک انرژی .عنوان پروژه :بررسی و تحقیق در طرحهای پروژه پارک انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(.متن )بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :بررسی و تحقیق در طرحهای استفاده از انرژیهای سنتی در پارک انرژی عنوان پروژه :پارک انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های حرارتی نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم خلوص آب نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی تفضیلی سیستم حرارتی نیروگاههای زمین گرمایی و انتخاب سیستم مناسب برای ایران
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیکل تبخیر آنی ( یک مرحله ای و دو مرحله ای )نیروگاه زمین گرمائی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی انواع سیکلهای قدرت نیروگاههای زمین گرمائی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۱۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های سازه نیروگاههای خورشیدی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مزرعه خورشیدی ( سیستم های نوری )نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستمهای جانبی و کمکی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی نیروگاه بادی جهت تهیه اسناد مناقصه
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های کنترل و ابزار دقیق نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی حفاری و حفاری چاه اکتشافی زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک