کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا
خ‍ازن‍ه‍ای‌ س‍ری‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو - وس‍ائ‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ی‍ان‌ م‍دت‌
ت‍ری‍س‍ت‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌آب‍اد
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌ وزم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۳)
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ه‍وش‍ور، ح‍م‍ی‍د
ه‍رس‍ی‌، پ‍ال‌
پ‍رن‍ی‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ار و ل‍وک‍س‌
طاه‍ری‌ م‍ق‍دم‌، آزاده‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ب‍روم‍ن‍دی‌، اک‍ب‍ر
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ارو ل‍وک‍س‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌-م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو (م‍ت‍ن‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌-م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه اجمالی اثرات خازنهای سری در شبکه های انتقال و مقایسه با اثرات خازنهای موازی
کار و لوکس ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ک۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی دیواره کوره دیگهای بخار
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۶‬,‭‌ح۲،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اولین سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ،یازدهم مرداد ماه ۱۳۷۳
سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ( اولین :۱۳۷۳) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پال ؛  مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ،
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۸‬,‭‌م۴‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۸-۲۰ آبان ماه ۱۳۷۷ تهران
کنفرانس بین المللی برق (سیزدهمین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق -مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۰-۱۲ آبان ماه ۱۳۷۸ تهران
کنفرانس بین المللی برق (چهاردهمین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین الللی برق -مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برجهای استاندارد انتقال انرژی برای ایران ( ۱۳۲کیلوولتی دو مداره )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مقدماتی اثرات خازنهای سری در ایجاد تشدید الکتریکی و مکانیکی در شبکه جنوب ایران
رحیمی ، عبدالحسین ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات حرارتی -سیالاتی مبادلهای بکاررفته در برج خنک کن نیروگاه بزرگ اصفهان
برومندی ، اکبر ؛  [بی جا] مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سیستمهای کنترل سیکل بخار نیروگاه نکا
هوشور، حمید ؛  [بی جا] مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش انجام محاسبات ترمودینامیکی سیکل حرارتی نیروگاه بخاری
محمدی ، محمد تقی ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۵۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه پایداری دینامیکی و تنظیم P.S.S. نیروگاه حرارتی بندر عباس
پرنیانی ، مصطفی ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه اجمالی اثرات خازنهای سری در شبکه های انتقال مقایسه با اثرات خازنهای موازی
کارو لوکس ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۸۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله دوم پروژه :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مراحل سوم وچهارم :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت - دراز مدت بخش ساختمان مرکز تحقیقات نیرو طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
طاهری مقدم ، آزاده ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۹۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه ، طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی محدودساز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش برق .گروه بهره برداری ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش و راه اندازی پایلوت ، بررسی و آنالیز داده ها
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9