کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اطری‌ ش‍ارژره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ب‍ات‍ری‌ ش‍ارژره‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ول‍ت‍اژ م‍ت‍وس‍ط
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌
ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
چ‍وب‌
م‍ح‍وره‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌اس‍لام‌آب‍اد
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ پ‍ی‌ .ال‌ .س‍ی‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو( م‍ت‍ن‌)
 
ناشر:
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍خ‍اب‍رات‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو (م‍ت‍ن‌)
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
م‍ت‍ن‌
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل برنامه های کامپیوتری مطالعه سیستم و شبکه
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو( متن ) ؛  تهران متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برجهای استاندارد انتقال انرژی برای ایران ( ۱۳۲کیلوولتی دو مداره )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسیهای کلیدهای با حجم روغن کم در شبکه های ولتاژ متوسط از نظر سرویس و نگهداری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات حرارتی - سیالاتی مبادل های بکار رفته در برج خنک کن نیروگاه بزرگ اصفهان
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستمهای مخابراتی PLC
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی کلیدهای با حجم روغن کم در شبکه های ولتاژ متوسط از نظر سرویس و نگهداری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باطری شارژرها
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلوولت
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلوولت
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  متن   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توصیفگرهای پستهای انتقال نیرو و فوق توزیع مربوط به قرارداد با سازمان برق ایران
مرکز تحقیقات نیرو .بخش برق ؛  تهران متن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۷۰۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش کمیته فنی کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در سیستم های قدرت ( دستور کار۱۲۷)
مرکز تحقیقات نیرو .گروه هوش مصنوعی ؛  تهران متن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
افزایش ولتاژ در شبکه های ولتاژ متوسط در اثر قطع و وصل جریان بوسیله کلیدهای خلاء
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش فشار قوی ؛  تهران متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۷۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی مرکز تحقیقات نیرو( متن )۱۳۷۴- ۱۳۷۳
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران متن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فازاول :پروژه بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله دوم پروژه :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مراحل سوم وچهارم :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقدماتی طرح جامع آزمایشگاههای بخش مخابرات
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو. بخش مخابرات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۹۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9