کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ل‍ج‍م‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌
پ‍ارک‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
ژن‍رات‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌
س‍ی‍وی‍ل‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍ال‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو، ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :بررسی و تحقیق در طرحهای استفاده از انرژیهای سنتی در پارک انرژی عنوان پروژه :پارک انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های حرارتی نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های الکتریکی نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های جانبی نیروگاه شلجمی باز گزارش اول -طراحی کوره حرارتی و سیستم سوخت رسانی ، گزارش دوم -طراحی سیستم های تصفیه خانه آب و آتش نشانی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های سازه نیروگاههای خورشیدی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مزرعه خورشیدی ( سیستم های نوری )نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستمهای جانبی و کمکی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم سازه و سیویل نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو۰متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی ژنراتور نیروگاه زمین گرمایی
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی نیروگاه بادی جهت تهیه اسناد مناقصه
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم ذخیره سازی
مرکز تحقیقات نیرو۰متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های کنترل و ابزار دقیق نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در طرحهای انرژی خورشیدی در پارک انرژی
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تشریح بسته نرم افزار کامپیوتری CCPAD برای بررسی عملکرد سیکل اصلی نیروگاههای سیکل ترکیبی در شرایط بار غیرنامی ( گزارش نهائی )
تهران مرکز تحقیقات نیرو، بخش مکانیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک