کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍س‌ - درب‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ب‍رق‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍م‍ز ، ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د ، آرت‍وری‍وج‍ی‍ن‌
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌
ب‍ول‍ر، ه‍ان‍س‌ رودی‌
ب‍ی‍س‍واس‌، ان‍ی‍ل‌ ک‍وم‍ار
ت‍ی‍م‍ز، گ‍اب‍ورس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رادی‍و ک‍اپ‍ی‍ت‍ول‌
رم‍ش‍و، ری‍م‍ون‍د
ک‍ال‍ورت‌ ، ج‍ک‌ م‍اک‍س‍ول‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
پ‍اس‍ک‍و، ک‌ .ج‌
لان‍گ‍ه‌ ، اس‍ک‍ار
ب‍ارو، گ‌.م‌
ک‍ات‍ن‌، اف‌.آل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :الکترونیک قدرت
بولر، هانس رودی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی =chemistry a conceptual approach third edition
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
کاتن ، اف .آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک physicl chemistry
بارو، گ .م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت power electronic
رمشو، ریموند ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون استخراج مس Extractive Metallutrgy Of Copper
بیسواس ، انیل کومار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۸۰‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خطوط، امواج و آنتنهاLines, waves, and antennas, the transmission of electric energy
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خواص مواد در مهندسی برق
پاسکو، ک .ج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۳‬,‭‌پ۲‌خ۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز الکترونیک مجموعه (CREI) رساناها و عایق سازی آنها
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدار لامپ الکترونی Electron-tubes circuit design
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۱۷‬,‭‌م۹،ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح و ترکیب مدار
تیمز، گابورسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌ت۹،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( بخش دوم )
سلمون ، ج .ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب اول :مدار
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، -۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب دوم :الکترونیک
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب سوم :ماشینها و کنترل
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصادسنجی
لانگه ، اسکار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
شیمز ، ایروینگ هرمن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول لامپ الکترونی
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
کالورت ، جک ماکسول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9