کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‌ - درب‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
س‍خ‍ن‌ پ‍راک‍ن‍ی‌ اف‌ .ام‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر.
ب‍ی‍س‍واس‌، ان‍ی‍ل‌ ک‍وم‍ار
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فنون استخراج مس Extractive Metallutrgy Of Copper
بیسواس ، انیل کومار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۸۰‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدوله سازی بسامد(FM)
تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۶۲‬,‭‌م۴،‌س۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
سلمون ، ج .ر. ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک