کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ در ح‍وزه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
knowledge management conference
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین اجلاس مدیران تحقیق ، توسعه و فناوری کشور - با رویکرد مدیریت نوآوری
تهران مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 792 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1180 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1181 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 1331 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک