کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ش‍ان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ه‍ا
م‍ت‍رو
ح‍ری‍م‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ارس‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اب‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ن‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ای‍زولات‍وره‍ا
س‍وخ‍ت‍ه‍ا
پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ض‍د زن‍گ‌
ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۴x۲۵۰ م‍گ‍اوات‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ن‍ی‍روگ‍اه‌
پ‍س‍م‍ان‍ه‍ای‌ پ‍رت‍وزا
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
Transmission line
 
پدیدآور:
ت‍م‍دن‌، ف‍ری‍دون‌
پ‍رک‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
پ‍رک‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
رض‍وی‌، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍وررف‍ی‍ع‌ ع‍رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
اح‍م‍دی‌ پ‍ور
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
)ری‍ن‍اش‍م‍(ق‌رب‍ ی‌س‍دن‍ه‍م‍ ت‌ام‍دخ‍ ی‌م‍اه‍س‍ ت‌ک‍رش‍
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍ش‍ان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
گ‍روه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
[م‍ش‍ان‍ی‍ر]
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
احداث نیروگاه جدید
پرکار، محمدحسین ؛  تهران وزارت نیرو، مشانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتار امواج سیار در خطوط انتقال
پوررفیع عربانی ، محسن ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌پ۹ر۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زنگار در دمای بالا
یغمائی ، سیامک ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ی۷،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت کار شماره ۴ نیروگاه ۴۰x۲۵۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۴۲۰۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۴x۲۵۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی حفاظت پستهای فشار قوی در مقابل رعد و برق
فرزانه ، محمود ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش های انجام شده در طبیعت و در آزمایشگاه برای انتخاب مقره در مناطق آلوده به نمک
[تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تامین برق شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( متروی تهران )
[تهران ] مشانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر کاربرد زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی ساختگاه ابنیه فنی
رضوی ، غلامرضا ؛  [بی جا] گروه ساختمان مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش خشک کردن ترانسفورماتورهای قدرت با ایجاد خلاء
احمدی پور ؛  شرکت مشانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۴۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی در صنعت برق
پرکار، محمد حسین ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۷۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ومطالعه سوختهای مصرف شده نیروگاههای هسته ای ونگهداری آنها دراستخرهای خنک کننده
تمدن ، فریدون ؛  وزارت نیرو. شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فنی مناقصه تجهیزات ، کارهای ساختمانی ، ترانسفورماتورهاو راکتورهای پستهای یزد وفسا پروژه ۵۴۶۰۵ وترانسفورماتورهاوراکتورپست گازی بندرعباس
مهندسین مشاور شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) ؛  مشانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پسمانهای حاصل از چرخه سوخت - نگهداری ودفن آنهادرانبارهای زیرزمینی
تمدن ، فریدون ؛  وزارت نیرو. شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روند تکاملی شبکه برق ایران از دیدگاه ملی و بین المللی در آینده
[تهران ] [مشانیر]   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک لاتین
 
 
Transmission line tower
)ریناشم(ق رب ی سدنهم ت امدخ ی ماهس ت کرش   ،
شماره راهنما: T-206
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک (P3)
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سیم پیچ سوم درترانسفورماتورهای قدرت شبکه ایران
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۵۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد اعمال تخفیف برای حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی برق داخل محدوده شهری
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر) ؛  تهران مشانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4