کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آرش‍ی‍و
رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر( م‍طل‍ب‌)
س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
اوان‍ز، ج‍ی‌ .ادوارد
ه‍رن‌، دون‍ال‍د
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ک‍ام‍ن‌، ادوارد
ل‍وت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
خ‍ش‍ن‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍واب‌، گ‍ل‍ن‌ اوروی‍ل‌
م‍وری‍س‍ون‌،راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
چ‍وک‍وف‍س‍ک‍ی‌،ن‍ی‍ک‍لای‌ ک‍ارن‍ی‌ ی‍وی‍چ‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ج‍رال‍د، ف‍ی‍ت‍ز
م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
ازک‍م‍پ‌، اس‍ت‍وارت‌
ف‍اول‍ز، گ‍ران‍ت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌؛ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ج‍اودان‌ خ‍رد
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دانش جدید نور
فاولز، گرانت ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹۵۲‬,‭‌ف۲آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شکارچی دریایی
چوکوفسکی ،نیکلای کارنی یویچ ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌چ۹‌ش۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی ؛ آستان قدس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خاک وآب
شواب ، گلن اورویل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۳‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زه کشی
لوتین ، جیمز ؛  مشهد انتشارات دانشگاهی فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۷۰‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رسوب شناسی
موسوی حرمی ، رضا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۱‬,‭‌م۸ر۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ،رابرت تورنتون ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیگنالها و سیستم هاintroduction to signals and systems
کامن ، ادوارد ؛  مشهد سینما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی همراه مسائل حل شده گوناگون Engineering Thermodynamics Including solved problems
خشنودی ، محمد ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌خ۵‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی Electric Machinery
جرالد، فیتز ؛  مشهد نشر نما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ج۴‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی : اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، جی .ادوارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با زبان Matlab همراه باکاربردهای ویژه مهندسی برق ،کنترل ،مخابرات وپیش بینی
فکور، علی ؛  مشهد جهاددانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۸‬,‭‌ف۸آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفرنژادقمی ، عین الله ؛  مشهد جهاددانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ج۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر وبرنامه سازی فرترن
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ن۷‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی گرافیک کامپیوتری
هرن ، دونالد ؛  مشهد کتابستان مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‍ه۴‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی کاربردی
ازکمپ ، استوارت ؛  مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ف‍لا۴ر۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمارو احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقشه کشی به کمک کامپیوتر :راهنمای برنامه کامپیوتری Autocad Computer Aided Design and Drafting
مشهد جهاددانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ط۴‌گ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9