کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ان‍رژی‌
ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ت‍ول‍ی‍د ان‍رژی‌
ان‍رژی‌ - م‍ص‍رف‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ران‍س‍ه‌
اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ اداری‌ - روش‍ن‍ای‍ی‌ - م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
ای‍ران‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
وض‍ع‍ی‍ت‌ ان‍رژی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
چ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
آران‍س‍ن‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
م‍ه‍دوی‌، م‌ .ن‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
م‍لائ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دس‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌، اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ وآم‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ور ب‍رق‌- م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رق‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و ان‍رژی‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
وزارت‌ ب‍رق‌، ام‍ورب‍رق‌، دف‍ت‍ر طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ان‍رژی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍ات‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مصرف بهینه انرژی روشنایی درساختمانهای بزرگ (تجاری واداری )
آرانسن ، استفان ؛  [تهران ] شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۳۹۹‬,‭‌س۲آ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :تاسیسات ودستگاههای تولید کننده ومصرف کننده انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۹.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت انرژی و تجارب مفید در روشنائی
تهران وزارت نیرو. امور انرژی   ، [؟۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تخمین هزینه های خاموشی برق در ایران :گزارش اصلی
دانشگاه تربیت مدرس ، موسسه تحقیقات اقتصادی ؛  تهران وزارت برق ، اموربرق ، دفتر طرح و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۰۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روشی مناسب جهت کاهش پیک مصرف برق از طریق بکارگیری سیستم رایپل کنترل
[بی جا] شرکت مهندسی هاتل   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی مقدماتی تولید نیروی برق کشور( تا سال ۱۳۶۸)
[بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حاصل سیاستهای منطقی در تولید برق کشور فرانسه
۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۳
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت دیسپاچینگ ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۵۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات عمومی و آمار مربوط به صنعت برق در چین سال ۱۹۹۱
خباز پیشه ، مهدی ؛  [تهران ] امور برق - معاونت برنامه ریزی دفتر مطالعات بار و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۴
وزارت نیرو .شرکت توانیر .مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد صنعت برق ایران در سال ۱۳۷۲
وزارت نیرو .شرکت توانیر .مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران وزارت نیرو، توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیازهای انرژی وانتخاب انرژی برای توسعه وتجدید ساختار صنعتی درآسیا
مهدوی ، م .ن ؛  تهران پژوهشکده مطالعات وتحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداقل قدرت موردنیاز برق کشور( حفظ وضعیت موجود)
ایران .وزارت نیرو .دفتر برنامه ریزی برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۷۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[آمار توانیر در سال ۱۳۶۲ تا کنون ]
تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز مرکز مصرف شهری و روستائی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۸۲
ملائی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۸۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال امور دیسپاچینگ منطقه مرکزی .شرکت برق منطقه ای اصفهان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  [اصفهان ] معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات چاههای کشاورزی در حوزه شرکتهابه تفکیک مراکز مصرف (تا سال ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .دفتر مطالعات بار وانرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. طرح و برنامه برق . دفتر مطالعات بار و انرژی ومدیریت مصرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۵
سازمان تولید و انتقال نیروی برق ( توانیر ).دفتر مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران توانیر. مدیریت دسپاچینگ ، اطلاعات فنی وآمار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری سالانه تولید و انتقال (شماره ۳ ، سال ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو. ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال ( شماره ۴۸ ، آذرماه ۱۳۷۶)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9