کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‍ه‍ا
م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ان‍س‍ف‍ی‍د، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‍ه‍ای‌ اداری‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی توجیهی مطالعات مقدماتی امکانات احداث نیروگاه بزرگ در تهران
خانسفید، منوچهر ؛  تهران مهندسین مشاور مهاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۶۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعه امکانسنجی و ارائه طرح پیشنهادی امور مهندسی صنایع شرکت تعمیرات نیرو( دفتر سوم )
تهران کمیته بررسی نظامهای اداری و فنی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعه امکان سنجی و ارائه طرح پیشنهادی مدیریت بازرگانی شرکت تعمیرات نیرو ( دفتر دوم )
تهران کمیته بررسی نظامهای اداری و فنی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی ساختگاه بیستون
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی و تعیین ترتیب اولویت ساختگاهها
وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات هواشناسی و اقلیمی
وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقدماتی پروژه مطالعات امکان سنجی و تعیین ساختگاه نیروگاه ۳۲۵ * ۲مگاواتی در غرب کشور
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات تامین سوخت
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش های برج خنک کن نیروگاه ، تامین نیروی انسانی و جاده های دسترسی
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات زمین شناسی گزینه های خرم آباد و کرمانشاه
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات اکولوژیکی و حفاظت از محیط زیست
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات امکان سنجی و تعیین ساختگاه نیروگاه بخاری ۳۲۵ * ۲مگاواتی در غرب کشور
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک