کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ای‍زو۹۰۰۰
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۴
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴-
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر م‍لا م‍طل‍ب‍ی‌
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ق‍ائ‍م‌
ن‍ش‍ر اف‍روز
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ن‍ش‍ر اف‍روز: دان‍ش‌ و ف‍ن‌
اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :دیودها -تریستورها -مجموعه ها
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتوریک فازه وسه فازه
مطلبی ، علی ؛  تهران افروز   ، ۱۳۷۴-۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۱۲‬,‭‌م۶‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آثار پیاده سازی ISO 9000 بر شکایات مشتریان از طریق تجزیه و تحلیل شکایات در شرکت توزیع برق استان قزوین
علی اکبر ملا مطلبی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
شماره راهنما: پ‌-۲۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه ماشینهای الکتریکی :سنکرون ، آسنکرون ، دائم
مطلبی ، علی ؛  [تهران ] دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۳۳۱‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه :تئوری و ساختمان
مطلبی ، علی ،- ۱۳۱۴ ؛  تهران نشر افروز: دانش و فن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه :تئوری و ساختمان
مطلبی ، علی ، ۱۳۱۴- ؛  [تهران ] نشر افروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک