کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ی‍زد س‍ال‌۱۳۷۹
operation
آم‍ار ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
GIS
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳: ش‍ی‍راز)
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ دف‍ت‍ر اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و آم‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ . دف‍ت‍ر اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، دف‍ت‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
ت‌اع‍لاطا ک‌ن‍اب‍ و دان‍س‍ا زک‍رم‍ ، رام‍آ و ت‌ی‍ری‍دم‍ ت‌اع‍لاطا ت‌ن‍واع‍م‍
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش تفصیلی سومین سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق ، شیراز ۱۴-۱۵۱اردیبهشت ماه ۱۳۷۳
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق (سومین :۱۳۷۳: شیراز) ؛  تهران معاونت اطلاعات و آمار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک لاتین
 
 
)ی زاگ ه اگورین( ق رب دیلوت ه نیمز رد اه ه لاقم ن یرخآ
]ن ارهت[ ت اعلاطا ک ناب و دانسا زکرم ، رامآ و ت یریدم ت اعلاطا ت نواعم   ، 1372
شماره راهنما: T-205
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای یزد سال ۱۳۷۹
معاونت برنامه ریزی دفتر اطلاعات مدیریت و آمار   ،
شماره راهنما: 17 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
گردهمائی ارائه کاربردهای GIS در صنعت برق ( بخش انتقال و فوق توزیع )
تهران معاونت منابع انسانی ، دفتر فناوری اطلاعات و آمار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 919 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماهانه صنعت آب و برق
تهران معاونت تحقیقات و منابع انسانی . دفتر اطلاعات و آمار   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: گ‌-۶۷۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک