کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ -- ای‍ران‌
وک‍ال‍ت‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
ه‍ی‍ات‌ وزی‍ران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ت‍ول‍ی‌ ، ک‍اظم‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
: ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ ،ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ ، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور ، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور ، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات صنایع :مشتمل بر قوانین و مقررات کلی شامل تمامی رشته های صنفی و تولیدی ...فهرست تاریخی و موضوعی ؛ زیرنویسهای راهنما و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۲۷۲‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مشتمل بر قانون تنظیم ... واژه نامه تفضیلی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اصلاحی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جرایم و مجازاتها مشتمل بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مبارزه با مواد مخدر...
ایران ، قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ر۲۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با فهرست مواد، تبصره ها، بندها و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی
تهران : ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ،۱۳۸۸ -
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳‬,‭۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات وکالت ، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۴‬,‭،/آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارکردهای روابط عمومی
متولی ، کاظم ؛  تهران اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‍ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری مشتمل بر :آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کتاب دوم در امور کیفری ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوط مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
تهران معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی
تهران معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن
تهران معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مشتمل بر
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۴۲‬,‭د۹۵آ۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت ،کمیسیون های اصل ۱۳۸ و نمایندگان ویژه رییس جمهور
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریات حقوقی سال ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۲۵۱‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۲۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3