کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اب‍ل‌
ک‍راس‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
س‍اخ‍ت‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ خ‍طوط
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ل‍ی‌
ب‍رق‍رس‍ان‍ی‌
اس‍ت‍ان‍دارد
س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
طرح‌ ج‍ام‍ع‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍ه‍اد
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت مطالعات فاز یک طرح ۲۵۶ نیروگاه برق -آبی کوچک
وزارت جهاد سازندگی .معاونت عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظارت عالیه بر برقرسانی به چاههای آب کشاورزی
معاونت عمران و صنایع روستایی ، اداره کل برق روستایی ؛  تهران شرکت خدمات مهندسی جهاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان بوشهر
معاونت عمران و صنایع روستایی ، اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ۲۵ ساله توسعه بهینه عرضه انرژی در کشور
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان کرمانشاه
سازمان جهاد سازندگی استان کرمانشاه . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کرمانشاه سازمان جهاد سازندگی استان کرمانشاه . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان گیلان
سازمان جهاد سازندگی استان گیلان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  گیلان سازمان جهاد سازندگی استان گیلان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان گرگان
سازمان جهاد سازندگی استان گرگان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  گرگان سازمان جهاد سازندگی استان گرگان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان همدان
سازمان جهاد سازندگی استان همدان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  همدان سازمان جهاد سازندگی استان همدان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد
سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کهگیلویه و بویر احمد سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان لرستان
سازمان جهاد سازندگی استان لرستان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  لرستان سازمان جهاد سازندگی استان لرستان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان بوشهر
سازمان جهاد سازندگی استان بوشهر . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  بوشهر سازمان جهاد سازندگی استان بوشهر. معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی مکانیکی خطوط توزیع هوایی (kv ۲۰)
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  مازندران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل احداث شبکه
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح توسعه سیستم های انرژی منطقه ای
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اجمالی از چهارمین سمینار ملی بهره وری ایران
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد نیروی انسانی شبکه های توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و پست مربوطه
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استفاده از کراس آرم ۱/۵ متری در خطوط فشار متوسطkv ۲۰
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کابل خودنگهدار هوایی
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2