کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ج‍رای‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ک‍ای‍ت‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ام‍ورم‍ال‍ی‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
ب‍ودج‍ه‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ ، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸...
تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴۵۱۳‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محاسبات عمومی همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات صنایع :مشتمل بر قوانین و مقررات کلی شامل تمامی رشته های صنفی و تولیدی ...فهرست تاریخی و موضوعی ؛ زیرنویسهای راهنما و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۲۷۲‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭۲۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مشتمل بر قانون تنظیم ... واژه نامه تفضیلی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پولی و بانکی :مشتمل بر قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه های مربوط، قوانین و مقررات مربوط به پول ...فهرست تاریخی ، موضوعی و قوانین منسوخ ، زیرنویسهای راهنما و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۴۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تجارت مشتمل بر قانون تجارت ، لایحه قانونی اصلاح ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭۳۱۳۸۲/‌ی۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم ، مشتمل برآیین نامه ها،...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اصلاحی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر :قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ؛ قانون تعیین حدود...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۵۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تجارت مشتمل بر قانون تجارت ، لایحه قانونی اصلاح ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۳۱۳۸۲‬,‭‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جرایم و مجازاتها مشتمل بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مبارزه با مواد مخدر...
ایران ، قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ر۲۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار مشتمل بر :قانون کار، قوانین مختلف مربوط به کار...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳‬,‭۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر آیین نامه ها،...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۹‬,‭آ۱۳۸۵۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با فهرست مواد، تبصره ها، بندها و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رسیدگی به شکایات مردم :تلاشی در جهت تحقق شعار مردم سالاری دینی
جلیلیان ، محمدرضا ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۵‬,‭آ۵۵‌ش۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3