کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌- پ‍ی‌ج‍وی‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ .گ‍روه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌
م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ب‍ای‍س‌، ک‌ .ج‌
اس‍م‍ی‍رن‍وف‌، و .ای‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ .گ‍روه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍اه‍وردی‍ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍ام‍راک‌
اس‍ت‍وار ، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
م‍دن‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ و ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ذخایر معدنی
اسمیرنوف ، و .ای ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره جدید استخراج معادن
محمدی ، نصرالله ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبکشی و آبرسانی در معادن
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حفاری در معادن سطحی
شرکت تامراک ؛  تهران شرکت تولیدی و فرآوری مواد معدنی ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۳‬,‭‌ت۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی معدن ( انگلیسی -فارسی )
مرکز نشر دانشگاهی .گروه فنی و مهندسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹‬,‭‌م۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آتش کاری در معادن
استوار ، رحمت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات معدن ۲
تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه زمین شناسی و معدن :انگلیسی - فارسی ؛ نشر مقدماتی
مرکز نشر دانشگاهی .گروه تخصصی زمین شناسی و معدن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵‬,‭‌م۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحلیلی در مهندسی معدن
بایس ، ک .ج ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی معدن ( انگلیسی - فارسی )
شاهوردیلو، محمدرضا ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹‬,‭‌ش۲و۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صنعت و معدن در نظم نوین قانونی - ویرایش سوم
جلالی ، سعید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۷‬,‭‌ج۸‌ص۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک