کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -انگلیسی
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۵۰‬,‭‌م۶،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک