کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍الات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ان‍رژی‌
ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌
م‍ق‍الات‌ ب‍رق‌
پ‍روژه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌
م‍ق‍الات‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌:ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ق‍طب‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌. وزارت‌ ن‍ی‍رو. م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍رژی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۸
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ت‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ آری‍ان‍ا
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رق‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات شرکت توانیر
دفتر فنی تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار کارآیی انرژی در ایران :چالشی برای حال و آینده
تهران ایران . وزارت نیرو. معاونت انرژی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تقویم تحقیقاتی وزارت نیرو
وزارت نیرو.دفتر تحقیقات و توسعه فن آوری ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
خرداد ۸۱
شماره راهنما: 25 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
بهمن ۱۳۸۱
شماره راهنما: 31 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات بهره وری
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش قطب های علمی کشور
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار علمی - فنی نیروگاهی
شرکت مدیریت تولید برق بعثت ؛  تهران شرکت مدیریت برق بعثت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات / هجدهمین کنفرانس بین المملی برق - ۱۸
تهران توانیر   ، ۱۳۸۲/۰۸
شماره راهنما: 131 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزیده ای از دیگر نشریات
تهران توانیر   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المملی برق / ۱۸
تهران توانیر   ، ۱۳۸۲/۰۸
شماره راهنما: 131 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
شانزدهمین کنفرانس برق power system 2001 -
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰/۰۸
شماره راهنما: 142 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،تهران ، سالن همایشهای بین المللی اجلاس ، ۲۹آذر لغایت ۱ دیماه ۱۳۸۴
تهران گروه پژوهشی صنعتی آریانا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 221 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،تهران ، سالن همایشهای بین المللی اجلاس ، ۲۹آذر لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۵
تهران گروه پژوهشی صنعتی آریانا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 240 I
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
اراک روابط عمومی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 529 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
تهران بهمن ۱۳۸۸   ، سالن همایش های بین المللی رازی
شماره راهنما: 541 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بخشی از مقالات ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد
تهران دبیرخانه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‍ک۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۹-۷ اسفند ماه ۱۳۸۰
کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ( ۷ :۹-۷ اسفند ماه ۱۳۸۰) ؛  [تهران ] انجمن کامپیوتر ایران ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۵/۵‬,‭‌ک۵۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ( ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۹۰)
تهران دبیرخانه هتشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 911 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک