کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -آزم‍ای‍ش‍ه‍ا-ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا -ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دی‍ت‍ر ، ج‍ورج‌
ک‍اش‍ان‍ی‌ ث‍اب‍ت‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دی‍ت‍ر ، ج‍ورج‌ال‍وود
ک‍ری‍م‌پ‍ن‍اه‍ی‌، خ‍س‍رو
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و ، س‌
ب‍ی‍ر ، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
پ‍روی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ت‍اد ، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
۳-۱۲
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مکانیکی
دیتر ، جورج الوود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح برای مهندس مکانیک
کریم پناهی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تیموشنکو ، س ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر ، فردیناند پی ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای انرژی در حل دستگاههای مقاوم
کاشانی ثابت ، محمدحسین ؛  ۱۲۵۱،۲۸۸۸ ،۲۸۹۵ ۳-۱۲   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک صنعتی " مقاومت مصالح "
تاد ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ت۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقاومت مصالح
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مکانیکی
دیتر ، جورج ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌م۷۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲۴،‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تیموشنکو ، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مکانیک اجسام جامد ۲
پروین ، محمد ؛  دانشگاه صنعتی تهران   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۹۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک