کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ل‍ی‍دخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط ب‍ی‍رون‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
آب‌ خ‍ام‌
گ‍زارش‍ه‍ا
م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، ج‍واد
ک‍وث‍ری‌ م‍وح‍د، س‍ی‍ن‍ا
اخ‍وان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ردی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌. گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ون‍ن‍ک‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه فنی - اقتصادی کلیدخانه های فشار متوسط نوع بیرونی با کلیدخانه های نوع داخلی
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تکمیلی مقایسه اقتصادی نیروگاههای فارس و سیکل ترکیبی
تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی انواع نیروگاهها در ساختگاههای مختلف کشور
تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۷/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۸۵/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی انواع نیروگاهها در ساختگاههای کشور و بازتگری برنامه ریزی توسعه تولید برق کشور
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۵/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی نیروگاه آبی کوچک
مردی ، مهدی ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌-۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اتصال الکتریکی خراسان به شبکه سراسری
اخوان ، عباس ؛  دانشگاه تهران - دانشکاه فنی ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌-۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فاز اول پروژه بررسی و طراحی سیستمهای ارتباطات ماهواره ای VSAT
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله اول
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی وضعیت تهیه آب خام و تصفیه شده نیروگاه شهید مدحج زرگان
شرکت توانیرو .دفتر فنی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی نیروگاههای حرارتی برای تامین بار پایه
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پیشنهاد استفاده از بویلر بازیاب حرارتی با احتراق ثانوی جهت پروژه ۲۲ واحد بخش بخار سیکل ترکیبی
شرکت توانیر . دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی نیروگاههای گازی بزرگ غربی و شرکت اینرگوسویوز اکراین
شرکت توانیر . دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۰۵/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات اتصالات نیروگاه به شبکه و انتقال بار تولیدی
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای غرب ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۴۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش توجیهی طرح نیروگاه حرارتی جنوب شرقی
وزارت نیرو ؛  [تهران وزارت نیرو   ، ؟؟۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات امکان سنجی نیروگاه حرارتی زغالسنگ سوز مازندران
[تهران شرکت موننکو   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه عملکرد اقتصادی نیروگاههای بخاری ، گازی و سیکل ترکیبی در ایران
کوثری موحد، سینا ؛  تهران دانشگاه تهران . دانشکده فنی . گروه مهندسی برق و الکترونیک   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵/۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقایسه اقتصادی - فنی ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز ۲۳۰ کیلوولت
عرفانیان ، جواد ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات مقدماتی نیروگاه بزرگ کرمان ( جلداول )
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2