کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا - اث‍ر زل‍زل‍ه‌ - طراح‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ش‍وراه‍ا-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ک‍ار ، ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ای‍ران‌ - ش‍رح‌ و وظای‍ف‌
ب‍رق‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
اب‍وال‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دوس‍ت‍ک‍ام‌، م‍ه‍دی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
س‍رم‍د، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ه‍ر ، ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍دن‍ی‌ ، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ال‍وف‍اء
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
۱-۱
م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
خ‍ورش‍ی‍د ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
پ‍ای‍دار
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
ف‍ردوس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (با آخرین اصلاحات - تیر۱۳۷۵)
ابن علی ،علی اکبر ؛  تهران سازمان معین اداره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و وظایف شوراهای اسلامی : روستا-بخش -شهر-استان بانضمام قوانین وآیین نامه های مربوطه
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  ۲۱۰۶ ۱-۱   ، کیومرث
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم همراه با آئین نامه هاو ضوابط اجرائی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات و نمونه اظهارنامه های مالیاتی به ویژه آراء مهم شورایعالی مالیاتی در رابطه با شرکت ها، مشاغل ، ارث ،معافیتهای مالیاتی و .... تصویب نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی قوانین و مقررات مالی
محسنی ، عباس ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌م۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقررات تامین اجتماعی برای بیمه شدگان ، کارفرمایان (شیوه های محسباتی و روشهای حسابداری )
تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴/۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین و رویه دادرسی کیفری و قوانین مربوط به دیوان کیفر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آب
سرمد، مرتضی ؛  تهران کیهان   ، بی نا
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
ابوالحمد، عبدالحمید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار
مهر ، فرهنگ ؛  تهران موسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۸۰۹‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی :کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره با تمام اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور
ایران .مجلس شورای ملی ؛  تهران مجلس شورای ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین بیمه اجباری ( شخص ثالث )و بیمه گری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید نو   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ثبتی جامع قوانین و تصویبنامه ها و آئیننامه های راجع به ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقررات ثبتی بانضمام مقررات تملک آپارتمانها و ثبت کشتیها و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات گمرکی بنادر و کشتیرانی دریائی و ترانزیت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۵‬,‭۱۷/‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قوانین حفاظت استاندارد
ایران .وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فردی برای کار در نیروگاهها، پستهای انتقال و توزیع نیرو، خطوط انتقال برق و شبکه های کابل
دوستکام ، مهدی ؛  ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات )
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران الوفاء   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9