کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ارت‍ب‍اط غ‍ی‍رگ‍ف‍ت‍اری‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ،ن‍ادر
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
آرژی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ه‍ت‍اب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ه‍ت‍اب‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍اس‌
م‍ه‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرخ بازیگر
استیل ، دانیل ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌چ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گلستانی ( آلمانی - فارسی )
گلستانی داریانی ،نادر ؛  تهران انتشارات مهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PF‬,‭۳۶۴۵‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گلستانی انگلیسی - فارسی
گلستانی داریانی ،نادر ؛  تهران انتشارات مهتاب وانتشارات یاس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن
آرژیل ، مایکل ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک