کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍رب‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍رب‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍س‍اوات‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر . دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ س‍م‍ن‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۸۸
مساوات ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۸/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی شرکت منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۹۳
مهربان ، عبدالله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۹۵
مهربان ، عبدالله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۹۷
مهربان ، عبدالله ؛  دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر . دفتر برنامه ریزی فنی ومدیریت مصرف برق شرکت برق منطقه ای سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک