کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - طراح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌
م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ج‍س‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
خ‍ازه‍ا
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اب‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ن‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ آب‍رس‍ان‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - طراح‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
دن‍دی‌
م‍ات‍وس‍ک‌ ، راب‍رت‌
س‍ک‍وت‌، ن‍ادر
رض‍وی‌، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍ارس‍ا،س‍ع‍ی‍د،۱۳۳۵-
ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ن‍ام‍وران‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍رچ‍ش‍م‍ه‌ س‍ار: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ی‍ادس‍ب‍ز
گ‍روه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار وش‍ه‍رس‍از، ع‍م‍ران‌ آب‌ وان‍رژی‌، ره‌ ش‍ه‍ر، ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍طال‍ع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌]
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌.م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طراحی مهندسی
اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭ر۹‌م۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مهندسی
ماتوسک ، رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
(Autocad;Release 11
سکوت ، نادر ؛  تهران علم و صنعت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل وطراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار
پارسا،سعید،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران .مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و طراحی سیستمهای مهندسی
دندی ؛  تهران نشرچشمه سار: موسسه فرهنگی یادسبز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۴۵‬,‭د۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب
شجاعی ، فرزاد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر کاربرد زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی ساختگاه ابنیه فنی
رضوی ، غلامرضا ؛  [بی جا] گروه ساختمان مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی ترانسفورماتورهای ۱۳۲/۲۰ کیلوولت و ۱۳۲/۳۳ کیلوولت
وزارت نیرو .دفتر برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سرویس توربینهای گاز، عمر باقیمانده روتور توربینهای گاز قدیمی Dr. W. Hoffelner
تهران دفتر فنی معاونت بهره برداری برق منطقه خراسان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۷۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح خدمات مهندسین مشاور برای نیروگاههای حرارتی با سوخت فسیلی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شهرسالم :اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ، ناتوانی ، اختلال ، معلولیت
تهران مهندسین مشاور معمار وشهرساز، عمران آب وانرژی ، ره شهر، بخش تحقیقات ومطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۸۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی مدیریت پروژه ومهندسی سیستم
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفترمطالعات ]   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کنترل
شرکت ناموران   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد اجرائی پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد یراق آلات خطوط ۲۳۰ کیلوولت ایران
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد خازنهای مورد استفاده در شبکه های توزیع
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طرحهای پایه برای پستهای چند طبقه فوق توزیع مورد استفاده در شبکه داخل شهری
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ اندوکتیو نوع گازی (SF6 ) خودایستا
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد اجرائی پستهای توزیع زمینی ۳۳ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4