کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍داث‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
خ‍ط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ه‍م‍دان‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍ی‍ن‍ه‌ب‍ن‍دی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۳۲۰ م‍گ‍اوات‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۱۳۲ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
ن‍رم‌ اف‍زار م‍دک‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی اصفهان واحد ۲
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مربوط به آزمایش تجهیزات آماده حمل و برج نمونه T1H30 خط ۴۰۰ کیلوولت همدان زنجان
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه توسعه نیروگاه حرارتی رامین اهواز واحدهای ۶ و۵ ، گزارش دو ماهه
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۲۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی رامین ، واحدهای ۳ و۴ ، گزارش پیشرفت کار
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه طرح توسعه نیروگاه رامین ، واحدهای ۵ و۶ ، گزارش آزمایشات و راه اندازی ، اکستراکشن پمپ نیروگاه حرارتی طرح توسعه رامین واحدهای ۵ و ۶
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۷۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملها و مشخصات فنی پستهای ۱۳۲ کیلوولت ایران
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  مهندسین مشاور قدس نیرو   ،
شماره راهنما: گ‌-۹۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شینه بندی :مجموعه دستورالعملها و مشخصات فنی پستهای ۱۳۲ کیلوولت ایران
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  مهندسین مشاور قدس نیرو   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد پستهای ( ۳۴ )۱۳۲/۲۰ کیلو ولت معمولی :نقشه های الکتریکی
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران قدس نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۸۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش انتخاب محل و مسائل زیست محیطی نیروگاه دیزلی
وزارت نیرو .مهندسین مشاور قدس نیرو ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۲۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مختصر آزمایش TRIAL-RUN تا تاریخ ۱۳۶۸/۲/۲۵
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۱۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب محل مناسب جهت احداث نیروگاه حرارتی ۱۰۰۰ مگاواتی در منطقه آذربایجان
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران قدس نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب محل مناسب جهت احداث نیروگاه حرارتی ۱۰۰۰ مگاواتی درمنطقه آذربایجان
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  [تهران ] توانیر   ، بی تا
شماره راهنما: گ‌-۲۷۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب محل مناسب جهت احداث نیروگاه حرارتی ۱۰۰۰ مگاواتی درمنطقه آذربایجان
قدس نیرو،مهندسین مشاور ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تعیین محل احداث نیروگاه حرارتی ۳۲۰ * ۲مگاواتی ( توسعه نیروگاه اصفهان )
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تعیین محل احداث نیروگاه حرارتی ۳۲۰ * ۲مگاواتی ( توسعه نیروگاه اصفهان )
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تعیین محل احداث نیروگاه حرارتی ۳۲۰ * ۲مگاواتی ( توسعه نیروگاه اصفهان )
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تعیین محل احداث نیروگاه حرارتی ۳۲۰ * ۲مگاواتی ( توسعه نیروگاه اصفهان )
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش خلاصه برنامه های کاربردی نرم افزار مدک ۱۳۸۱/۴/۲۵
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه مکانیزاسیون محاسبات مهندسی توزیع راهنمای برداشت اطلاعات شبکه های توزیع
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۲/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه مکانیزاسیون محاسبات مهندسی توزیع
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۳۴/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2