کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ول‍ی‍د -ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د - ف‍رای‍ن‍ده‍ا
م‍واد ن‍س‍وز -- ای‍ران‌ -- گ‍زارش‍ه‍ا
ت‍ول‍ی‍د - ف‍رای‍ن‍ده‍ا - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
دگ‍ارم‍و، پ‍ل‌ ارن‍س‍ت‌
ف‍ل‍ی‍ن‌
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ون‌ول‍ک‌ ، لارن‍س‌
م‍ون‍گ‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ب‍ه‍ک‍ی‍ش‌ ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ش‍ک‍ل‍ف‍ورد، ج‍م‍ی‍ز
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ آس‍ی‍ای‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ب‍ص‍ی‍ر
ات‍رک‌
ب‍ی‍طرف‍ان‌
ذوق‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍وزآذر، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍س‍وز اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مهندسی و کاربردهای آن Engineering materials and their applications
فلین ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی و علم مواد
ون ولک ، لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد
سازمان بهره وری آسیایی ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نگهداشت مواد شیمیایی مصرفی در نیروگاهها
وزارت نیرو .دفتر خدمات مهندسی کالا ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد مهارت و استاندارد آموزش در مشاغل تکنیسین درجه ۲ ساخت و تولید
موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ؛ 
شماره راهنما: اس‌-۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحقیق در انواع سرامیک مورد نیاز صنعت برق
تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درصد سهم هزینه های مواداولیه ، سوخت ، برق ، آب و خدمات در بهای تمام شده محصولات صنعتی ( سال ۱۳۶۶)
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۰۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرایندهای تولید
دگارمو، پل ارنست ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرایندهای تولید
دگارمو، پل ارنست ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ( پنجمین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران بیطرفان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات ششمین کنفرانس مهندسی ساخت وتولید ایران اول تا چهارم دی ماه ۱۳۸۲
تهران بیطرفان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انتخاب مواد مهندسی
شکلفورد، جمیز ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۴‬,‭‌ش۸ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درصد سهم هزینه های مواد اولیه ، سوخت ، برق ، آب و خدمات در بهای تمام شده محصولات صنعتی سال ۱۳۸۰
وزارت نیرو .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مواد( مدیریت موجودی - عملکرد هزینه - ذخیره سازی )...
مونگا ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه
بهکیش ، محمدمهدی ؛  اصفهان شرکت فرآورده های نوزآذر، مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۷/۵‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک