کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ رل‍وک‍ت‍ان‍س‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ راه‌ان‍دازی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ - طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ب‍دون‌ ج‍اروب‍ک‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ - ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ج‍و، ت‍اک‍اش‍ی‌
ک‍ول‍م‍ان‌ ، ج‍ان‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
م‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ض‍م‍ام‍ی‌ ام‍ل‍ش‍ی‌، ن‍ظام‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر، ۱۳۳۶-
م‍ع‍ت‍ق‍د، ع‍ل‍ی‌،
گ‍م‍ک‍ه‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‍وی‍چ‌
ف‍ی‍ض‌، ج‍واد
ک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، رام‍و
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
رح‍م‍ت‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ان‌ ام‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ی‍ام‌ م‍ت‍ن‌
س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ان‌ام‍ی‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ذوق‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ان‍رژی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍اوش‌ پ‍رداز
ت‍م‍ث‍ی‍ل‌: ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه موتورآسنکرون
سلطانی ، مسعود ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌س۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و چگونگی رفع آن در ماشینهای الکتریکی
گمکه ، گئورگیویچ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۵۷‬,‭‌گ۸‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه و سیم پیچی موتورهای الکتریکی ، تئوری - عملی
رحمتی زاده ، حسین ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و سیم بندی موتورهای کوچک
کولمان ، جان ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۱۱‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیم پیچی ماشینهای الکتریکی :شامل :شناخت انواع سیم پیچیهای ماشینهای جریان متناوب و مستقیم طرح و محاسبه سنم پیچی موتور القا-طرح و محاسبه -ترانسفورماتور
لسانی ، حمید ؛  تهران دانش   ، [۱۳۵۹]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌ل۵،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه وتحلیل موتورالقائی تکفاز
فیض ، جواد ؛  مشهد آستان قدس ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌ف۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای الکتریکی و نحوه کنترل آنها
کنجو، تاکاشی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۱۱‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه موتور آسنکرون
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌س۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاهش هزینه های مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی و سیستم های محرک
سازمان بهره وری انرژی ایران ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۹۲‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راه اندازی انواع موتورهای الکتریکی تکفاز و سه فاز طبق استانداردهای شماره ۵۵/۲۸ - ۸ و ۵۵/۱۴ - ۸ و ۵۳/۴۸ - ۸ قابل استفاده برای رشته های برق درجه ۲ و ۱( ساختمان - صنعتی - - سیم پیچی )
مسگری ، علی ؛  تهران تمثیل : صفار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌م۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهبری الکترونیکی موتورها و تاثیر آن در صرفه جویی مصرف انرژی
معتقد، علی ، ؛  تهران پیام متن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌م۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای بدون جاروبک
کنجو، تاکاشی ؛  [تهران ] ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۸۱‬,‭‌ک۹‌م۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درایوهای موتور سوئیچ رلاکتانس
کریشنان ، رامو ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۷‬,‭‌ک۴د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی موتورهای فشارقوی
ضمامی املشی ، نظام ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌ض۸‌ت۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درایوهای فرکانس متغیر
ساری سید محمد علیان امیری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاهش هزینه های مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی و سیستم های محرکه
تهران وزارت نیرو، معاونت امور انرژی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۹۲‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درایوهای فرکانس متغیر
ساری سید محمد علیان امیری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای الکتریکی
ساری سید محمد علیان امیری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۱۱‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک