کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ وب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ج‍ذب‌
ب‍رق‌ -ن‍ی‍رو، ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
روش‍ن‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ وب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خطوط هوایی شبکه های توزیع برق
روشن میلانی ، کریم ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۵۱۲‬,‭ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،وبخش نامه های منابع انسانی
معاونت تحقیقات ومنابع انسانی - دفترتوسعه منابع انسانی ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 408 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،وبخش نامه های منابع انسانی
معاونت تحقیقات ومنابع انسانی - دفترتوسعه منابع انسانی ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک