کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌.دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ن‍اس‍دا
ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍ال‍زی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ا
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌
اروپ‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‌ ف‍ر، ع‍ق‍ی‍ل‌
پ‍ان‌، ج‍ی‌ .ان‌
اس‍ن‍ای‍در، دان‌Don M. Sinder
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌. طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌.دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌]
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌.دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وقت خود را چگونه مدیریت کنیم ؟
[تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ضرورت تدوین یک استراتژی صنعتی بلندمدت برای جامعه اروپا
[تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنولوژی علمی
ملکی فر، عقیل ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درخت کیفیت ( یک مدل سیستماتیک حل مسئله با بهره گیری از تکنیکهای مدیریت کیفیت فراگیر
پان ، جی .ان ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات . طرح مطالعاتی استاندارد و کیفیت دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مالزی :راه آینده ( چشم انداز۲۰۲۰)
[تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دگرگونی درنقش سازمانهای تحقیق و توسعه دولتی
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آژانس ملی توسعه فضایی ژاپن (ناسدا)
Nasda's world trade center building ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه اموزششی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ]
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فروماندگی آمریکادرصورت بندی ونگارش استراتژی امنیت ملی ( یااستراتژی بزرگ )دردهه اخیر
اسنایدر، دان Don M. Sinder ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری برحوزه های اساسی فعالیت وچهاروظیفه زیربنایی موسسه
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه آموزشی و تحقیقاتی ]
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ]
موسسه آمورشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهزان موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت حقوق مالکیت معنوی
موسسه اموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه ژاموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ]
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۳-۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ]
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفتر مطالعات ]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک