کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ک‍ش‍اورزی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌ ) -س‍ن‌
اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
گ‍رم‍ا
اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - خ‍طوط
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ث‍اب‍ت‌ م‍رزوق‍ی‌، اس‍ح‍ق‌
درام‍پ‌، پ‍ل‌
اس‍م‍ی‍رن‍ف‌، پ‌ .م‌
ک‍ات‍ان‍ی‍زی‌، آن‍ت‍ن‍ی‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ن‍ی‍ری‌، ن‍اص‍ر
م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ع‍ل‍ی‍م‍رادی‌ ، ح‍س‍ن‌
ی‍ورک‌ م‍ادی‌
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
رض‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ار و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آب معدنی :چشمه های معدنی ایران
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹۲۹/۱‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژئوکرونولوژی
یورک مادی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۸‬,‭‌ی۹ژ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انرژی خورشیدی
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
زمانیان ، رحیم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دوره جدید استخراج معادن
محمدی ، نصرالله ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی
سید رضی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۲‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای اندازه گیری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۵‬,‭‌س۸د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش های علمی تحلیل مسائل شهری
کاتانیزی ، آنتنی ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۱۱‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های مخصوص و کنترل سرعت ماشین های الکتریکی
ثابت مرزوقی ، اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ث۲‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پی سازی
درامپ ، پل ؛  تهران موسسه انتشار و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۴،،‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جریانهای با سطح آزاد، هیدرولیک کانالها
مقصودی ، نصرت الله ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فتو گرامتری رقومی
علیمرادی ، حسن ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۹۳‬,‭‌ع۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آگروشیمی
اسمیرنف ، پ .م ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقلیم شناسی
جعفرپور، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های انتقال مخابراتی
رضائی ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭ر۶‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گرماپویایی و گرما
منیری ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌م۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4