کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ار و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
درام‍پ‌، پ‍ل‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ار و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پی سازی
درامپ ، پل ؛  تهران موسسه انتشار و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۴،،‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک