کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( وزارت‌ ن‍ی‍رو)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ت‍ن‍د س‍ازی‌
م‍ش‍ک‍لات‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‍ی‍ن‌
رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ی‍روگ‍اه‌
ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو۹۰۰۰
ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
اس‍ت‍م‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍ارض‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍وت‍ور دی‍زل‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌
ک‍اه‍ش‌ ح‍ادث‍ه‌
ارزی‍اب‍ی‌ م‍ال‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ظاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
رج‍ب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍لای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍ل‍م‍دار، ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ولازاده‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
آزرم‌، ش‍اه‍رخ‌
ک‍ب‍ی‍ری‌ ه‍رزوی‍ل‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
وف‍ای‍ی‌، رض‍ا
م‍ت‍ول‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ب‍ی‍ات‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ب‍رب‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌
ح‍ام‍د ل‍ب‍اف‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍رادران‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
زب‍رج‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ب‍ه‍ن‍ود، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌ اب‍رق‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و شناسایی نقش انتصاب ها و شرایط روانی محیط کار بر بهره وری کارشناسان توانیر
مولازاده ، لطفعلی ؛  وزارت نیرو. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی عوامل موفقیت پروژه های تحقیقاتی در صنعت برق
رجبی ، غلامرضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام شده برق در شرکت های برق منطقه ای و ارائه راهکارهای بهبود
سلیمیان ، علی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)
شماره راهنما: پ‌-۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مستند سازی به منظور استقرار سیستم تضمین کیفیت مبتنی بر استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ و شاخص های بهره وری امور بازرگانی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
بهنود، محمد علی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۴-۷۵
شماره راهنما: پ‌-۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد نیروگاه های و تعیین کارایی تکنیکی آنها به کمک تحلیل پوششی داده ها(DEA)
علمدار، نصرت الله ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌-۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بهینه سازی فرایند نگهداری و تعمیرات روزمره نیروگاه های بخار خراسان
برادران ، محمد تقی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌-۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مستند سازی مشارکت داخلی در ساخت نیروگاه های بخار
بیاتی ، جمال ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌-۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
استقرار نظام تضمین کیفیت مبتنی بر مجموعه استانداردهای iso9000 در نیروگاه شهید مفتح غرب با تاکید بر مهندسی نگهداری و تعمیرات در نیروگاه
حاجی حسنی ، محمد رضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)
شماره راهنما: پ‌-۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه الگویی جهت افزایش بهره وری در وصول بهای برق مصرفی و ارزیابی اقتصادی آن
مهری ، مسعود ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه فنی و اقتصادی تبدیل موتورهای دیزلی چاه های عمیق کشاورزی به موتورهای برقی و تاثیر آن در افزایش ضریب بار شبکه
وفایی ، رضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فنی و اقتصادی طرح گاز سوز کردن نیروگاه حرارتی تبریز و اثرات زیست محیطی آن
صادقی ، محمد رضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق قم
زبرجدی شیرازی ، عبدالرضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل ارزیابی مالی برای شرکت های مدیریت تولید برق در ایران
کبیری هرزویلی ، فریبرز ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌-۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مسائل و مشکلات کارکنان نوبت کار و اموربهره برداری انتقال ( شرکت برق منطقه ای خراسان )
مظاهری ، مهدی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)
شماره راهنما: پ‌-۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل علل و راه های کاهش حوادث در شرکت های توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و استان خراسان
حامد لبافیان ، عباس ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی مصرف برق مشترکین تجاری ( اصناف )شهر مشهد به منظور مدیریت مصرف بهینه برق
ملایی ، غلامرضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات تعارضات سازمانی و خصوصیات اقتصادی اجتماعی بر عملکرد کارکنان مدیریت برق کارون
آزرم ، شاهرخ ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل اساسی اجتماعی -اقتصادی موثر بر رضایتمندی مشترکین برق از شرکت توزیع برق استان فارس
رضائیان ابرقوئی ، عبدالغنی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابستتته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعات راهبردی به منظور تدوین استراتژی در شرکت برق منطقه ای خراسان
متولی زاده ، محمد حسن ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی استقرار استمرار نظام مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
بربند، علی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8