کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ی‍وب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌.
وی‍ن‍دوز۹۸
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌ پ‍وی‍ا
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
داده‌ پ‍ردازی‌ - ک‍ارم‍ن‍دان‌ - گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دل‍ف‍ی‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
 
پدیدآور:
دی‍ول‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ت‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ل‍ی‍وی‍ن‍گ‍س‍ت‍ن‌، دن‌
ل‍ی‍چ‌، دون‍ال‍دLeach, Donald P
خ‍رازی‌ زاده‌،س‍ع‍ی‍د
م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍رد، ش‍ون‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
رز، ک‍ارلا
ب‍خ‍ت‍ی‍ار زاده‌، اص‍غ‍ر
رم‍ض‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا
ه‍س‍ت‍ر، ن‍ولان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ Windows 98 ویندوز۹۸]
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌س۷۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه سازی دلفی ۴/۰
رمضان ، غلامرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft office 2000 مایکروسافت آفیس ۲۰۰۰]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ ۷۵آ۷۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی [ Access 97 اکسس ۹۷]
نورتون ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتون برای ارتقا و نگهداری کامپیوترهای شخصی A+
نورتون ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ن۸ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی [QBasic کیوبیسیک ]ویژه دانش آموزان کاردانش وآموزشگاههای آزاد،علاقه مندان به برنامه نویسی ، داوطلبان دوره های [ MCSD ام سی اس پی ]
محمدی فر، غلامرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۹۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام FrontPage 2000
هستر، نولان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‍ه۵آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Access 2000 اکسس ۲۰۰۰]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکترونیک ( ۱)
خرازی زاده ،سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای پایه کامپیوتر (دیجیتال )
لیچ ، دونالدLeach, Donald P ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌ل۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سازی در دلفی ۶
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
همگام با دلفی ۶
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی طراحی وپیاده سازی بانکهای اطلاعاتی
برد، شون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ب۴۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی مدرک A+
دیولینی ، امت ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام (windows Me (millennium ویندوز ام .ای ( میلینیوم )
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرشسهای چهار گزینه ای کتابداری واطلاع رسانی
بختیار زاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جاوا اسکریپت [ CSS سی اس اس ]و[ HTMLاچ تی ام ال ]پویا ضروری برای حرفه ای های وب
لیوینگستن ، دن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳‌ل۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ( powerpoint 2000 پاورپوینت دو هزار)
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭آ۸۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Photoshop 6.0 فتوشاپ ۶
رز، کارلا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3