کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍گ‍رش‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍اطرات‌
خ‍ری‍د
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
ه‍دف‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
گ‍ی‍ت‍س‌، ب‍ی‍ل‌۱۹۵۶
م‍رداک‌ روپ‍رت‌۱۹۱۳
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - ای‍ران‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ران‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد۱۹۵۰
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
پ‍ورآق‍اس‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ش‍ری‌
دی‍رلاو، دی‌
لام‍س‍دن‌ ، راب‍رت‌.ج‍ی‌
ح‍ورائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍ارت‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
روی‍لارد،لاری‌
ک‍رای‍ن‍ر، اس‍ت‍وارت‌
زی‍گ‍لار،زی‍گ‌
ش‍ی‌، چ‍ان‌ - ج‍ون‍گ‌
گ‍ی‍ب‍س‍ون‌، م‍ارس‍ی‌
دی‍رلاو،دی‌
پ‍رک‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ وات‍س‍ون‌
چ‍پ‍م‍ن‌،ال‍وود
پ‍ان‍درا، ک‍ات‍ری‍ن‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ی‍س‍اول‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍گ‍ی‍ن‌
دک‍ل‍م‍ه‌ گ‍ران‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ی‍س‍طرون‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ - ب‍ص‍ی‍ر
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
رون‍اس‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ه‍ام‍ون‌
پ‍ورآق‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت والدین :برنامه ای برای کمک به موفقیت تحصیلی فرزندانتان
فرگوسن ، شری ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ف۷‌ق۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چشم دل بگشا
پاندرا، کاترین ؛  تهران نگین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌پ۲‌چ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای طلائی موفقیت :سرنوشت خود را بدست بگیرید و زندگی خود را به شاهکاری بی مانند تبدیل کنید
پورآقاسی ،حسین ؛  تهران پورآقاسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌پ۹‌ک۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پله پله تااوج
زیگلار،زیگ ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱/۲‬,‭ز۹‌پ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هدف وهدف گذاری
رویلارد،لاری ؛  تهران سازمان بهره وری - بصیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ه۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۲۳[بیست وسه ]گام به سوی کامیابی
لامسدن ، رابرت .جی ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ل۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای لازم برای موفقیت در مدیریت
گیبسون ، مارسی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌گ۹‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۳ و ۴ آبان ماه ۱۳۸۲ - تهران )
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( اولین :۱۳۸۲ : تهران ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خرید موفق در یک هفته
کارتر، استیون ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ک۲‌خ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودپنداری و موفقیت تحصیلی
پرکی ، ویلیام واتسون ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌پ۴‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هفت عادت مردمان موثر
کاوی ، استیون ؛  تهران هامون   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس در ۱۰ روز
حورائی ، مجتبی ؛  تهران دکلمه گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ح۵۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار به شیوه بیل گیتز (همراه با ۱۰ رمز موفقیت ثروتمندترین مرد جهان )
دیرلاو،دی ؛  تهران انسیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار به شیوه روپرت ۱۰ راز موفقیت بزرگترین معامله گر جهان
کراینر، استوارت ؛  تهران انسیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۴‌ک۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلید در وضعیت روشن
اسماعیلی عراقی ، مهدی ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دنباله روی مرام من نیست
شی ، چان - جونگ ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ش۹د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار به شیوه ریچارد برانسون
دیرلاو، دی ؛  تهران انسیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۲۵۲/۲‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فروش موفق در یک هفته
هاروی ، کریستین ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۴۵۳۸۲۵‬,‭‌ه۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نگرش مثبت
چپمن ،الوود ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۲۷‬,‭‌چ۲‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9