کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌
س‍ی‍الات‌-م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ ات‍م‍ی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ ) -ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ا
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - آزم‍ای‍ش‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
لان‍گ‍ه‍ار ، ه‍ن‍ری‌ ل‌
ج‍اوی‍د ، م‍ح‍م‍د
لان‍دائ‍و
ان‍گ‌ ، ه‍ارال‍د
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌ ، ج‍وزف‌ ادوارد
گ‍ل‍ص‍ورت‌ پ‍ه‍ل‍وی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‌ .ال‌
اب‍ه‍ری‌، ک‍اظم‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ی‍رزن‍ده‌ دل‌، اح‍م‍د
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ری‍اض‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ردی‌، م‍ه‍دی‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌ ، ن‌ .ج‌
 
ناشر:
دم‍اون‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ی‍اطب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ره‍ام‌
ت‍لاش‌
ق‍ائ‍م‌
ذوق‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
رحیمی ، حسن ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭ر۳‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ملکی ، مجید ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات کاربردی
مردی ، مهدی ؛  [تهران ] کیاطب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌م۴۳‌ک۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷-۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < مهندسی مکانیک (> هفت زبانه : )انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، پرتغالی ، آلمانی وفارسی
میرزنده دل ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای مکانیک خاک
جاوید ، محمد ؛  جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰۵‬,‭‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیک خاک
اسمیت ، ن .ج ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل بعدی و نظریه مدل
لانگهار ، هنری ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کمانش صفحات فولادی Buckling of plates
گلصورت پهلویانی ، علی ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌گ۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ش۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک اتمی
انگ ، هارالد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۱۲‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری
لاندائو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ل۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک عمومی
ریاضی ، مجتبی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۲۵‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دوره مختصر مکانیک استدلالی ، و القائی از مکانیک موجی و نسبیت
حاج سید جوادی ، نصرالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۲۵‬,‭‌ح۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری ، دینامیک
ابهری ، کاظم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی
مریام ، جی .ال ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی ( استاتیک )
مریام ، جی .ال ؛  تهران پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5