کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
رش‍ت‍ه‌
وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ م‍وت‍وری‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ی‌ح‍ارط
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‌اس‍ی‍س‍ات‍ و ت‌لاای‍س‍ ک‌ی‍ن‍اک‍م‍ ی‌س‍دن‍ه‍م‍ ی‌ص‍ص‍خ‍ت‍ ی‌اه‍رازف‍ا م‌رن‍
 
پدیدآور:
لان‍گ‍ه‍ار ، ه‍ن‍ری‌ ل‌
اب‍ه‍ری‌،ک‍اظم‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد
ای‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
زام‍ی‍ت‌، س‍وی‍ور
م‍ی‍رزن‍ده‌ دل‌، اح‍م‍د
ن‍ای‍ل‍ر، ژ .ل‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌(چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۵: ش‍ی‍راز)
ای‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۷-
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌ زارچ‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ش‍ر س‍ی‍ب‍وی‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ISG
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍ی‍از
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍لاش‌
Parnian
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < مهندسی مکانیک (> هفت زبانه : )انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، پرتغالی ، آلمانی وفارسی
میرزنده دل ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل بعدی و نظریه مدل
لانگهار ، هنری ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معلومات مهندسی برای تکنیسین های مکانیک =Science for motor vehicle technicians SI units
زامیت ، سویور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۴۰‬,‭ز۲‌م۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مهندسی مکانیک :انگلیسی -فارسی
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز نیاز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مهندسی مکانیک :مصور -پنج زبانه انگلیسی ، آلمانی - فرانسه ، روسی ، فارسی
تبریز تلاش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مکانیک عمومی مصور
نایلر، ژ .ل ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ن۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی اجزا در مهندسی مکانیک
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  تهران نشر سیبویه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک وانجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (چهارمین :۱۳۷۵: شیراز) ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی مکانیک :انگلیسی -فارسی ،فارسی -انگلیسی
ابهری ،کاظم ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای مهندسی مکانیک وسترمان
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۵۱‬,‭‌ج۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه پروژههای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد وزارت نیرو (ازسال ۱۳۶۴ تامهرماه ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، ۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ دانشکده مهندسی میکانیک
تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: 17 H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی و سیاستگذاری بومی
بحرینی زارچ ، محمد علی ؛ 
شماره راهنما: ج‌.۲،۱۳۸۳،۸۷ک‌/۲۹،HD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
solidwork 2011 sp2.1 (32 Bit)
Tehran ISG   ، 2011
شماره راهنما: 631 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی باFluent ، Gambit ، C++programming با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی برای مهندسان شیمی و مکانیک
ایرانی ، محمد ؛  تهران اندیشه سرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۵/۳‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی باFluent ، Gambit ، C++programming با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی برای مهندسان شیمی و مکانیک
ایرانی ، محمد، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۶۴۸۷-۷۷۷۰۲۶۹۴،آدرس ناشر :خ انقللاب - خ فخر رازی - کوچه فاتحی داریان - پلاک ۶ - واحد ۲ اندیشه سرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳/۴۵۵/‌ش۲،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی باFluent ، Gambit ، C++programming با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی برای مهندسان شیمی و مکانیک
تهران اندیشه سرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 821 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
Fluid Mechanics Engineering (DVD 2)
Tehran Parnian   ، 2013
شماره راهنما: 950 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده لاتین
 
 
Fluid Mechanics Engineering (DVD 1)
Tehran Parnian   ، 2013
شماره راهنما: 950 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک