کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌ - ج‍دول‍ه‍ا و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ی‍ب‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د
لاری‍ون‍ف‌ ، آ .ک‌
ظه‍وری‌، ق‍اس‍م‌
ص‍راف‍ی‌زاده‌ ، اص‍غ‍ر
دم‍ی‍دوی‍چ‌، پ‌ .ب‌
س‍ی‍م‌ول‍ی‍دی‌ ، ای‌ .آ
آق‍ای‍ی‌ف‍ی‍ش‍ان‍ی‌، ت‍ی‍م‍ور
پ‍رل‍م‍ان‌ ، ام‍وف‌ ای‍زی‍دوروی‍چ‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر
ان‍ت‍س‍ارات‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه ساختمانها و تاسیسات فنی واقع بر پی ارتجاعی
سیم ولیدی ، ای .آ ؛  تهران انتسارات میر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مسایل و تمرینات آنالیز ریاضی
دمیدویچ ، پ .ب ؛  مسکو میر   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭د۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت
ظهوری ، قاسم ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ظ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرگرمیهای هیدروژئلوژی
لاریونف ، آ .ک ؛  مسکو میر   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۳‬,‭‌ل۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای سرگرمی
پرلمان ، اموف ایزیدورویچ ؛  مسکو میر   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۵‬,‭‌پ۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی ها
شکیبامقدم ، محمد ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۶۵‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ایران آینده
آقایی فیشانی ، تیمور ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹آ۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در سازمان ( مفاهیم و کاربردها)
صرافی زاده ، اصغر ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک