کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍زان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
اق‍ن‍اع‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ ) --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌ -- اص‍لاح‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، اس‍ن‍اد
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌( ف‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ل‍م‍ان‌ طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ح‍ی‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اس‍پ‍ن‍س‌، گ‍ری‌
ه‍دای‍ت‍ی‌ زف‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۰-
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
زرگ‍وش‌، م‍ش‍ت‍اق‌
ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳-
اح‍م‍دی‌ م‍وح‍د، اص‍غ‍ر
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ک‍ورش‌
واح‍دی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۸-
ح‍ی‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و م‍ش‍اوره‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ وک‍لای‌ ای‍ران‌زم‍ی‍ن‌، م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌؛ ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم
اسپنس ، گری ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی با لحاظ قوانین جدید
واحدی ، قدرت الله ، ۱۳۱۸- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭۱۳۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
شمس ، عبدالله ، ۱۳۲۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ش۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اثبات و دلیل اثبات
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی ( ۲ :)جرایم علیه اموال و مالکیت ( کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی )
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۹۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭۸۱۳۸۶/‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تعدیل قرارداد
بیگدلی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۲۷‬,‭‌ب۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۴‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اسناد تجارتی
کاویانی ، کورش ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ک۲۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قرارداد کار
هدایتی زفرقندی ، محمد، ۱۳۶۰- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭۴/‌ق۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی : الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد
قاسم زاده ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ق۱۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های فقه جزا
هاشمی شاهرودی ، محمود ؛  تهران نشر میزان ؛ نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‍ه۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام کیفری
احمدی موحد، اصغر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی
حیاتی ، علی عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ح۸۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸/۹۱۳‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار در نظم حقوق کنونی
سلمان طاهری ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین ، میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌س۷‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
حیاتی ، علی عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ح۸۷آ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تحلیلی -تطبیقی مسئولیت مدنی دولت ، قواعد عمومی
زرگوش ، مشتاق ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌م۵ز۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3