کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍ق‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‍لام‌
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌ - ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - ف‍رم‍ول‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
م‍ع‍ام‍لات‌( ف‍ق‍ه‌ ) --م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
ارت‍ع‍اش‌
ص‍ل‍وات‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۱۲۳۸ ق‌
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍رای‌ ر
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ع‍ت‍م‍د اک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌
ب‍رازش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
پ‍رس‍ون‌، آل‍ی‍ن‌ آر
م‍ع‍ت‍م‍داک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ی‍ق‍ات‌ م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌
م‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوترهای ریز
معتمداکتسابی ، علی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی Basic Programming With Basic....
گاتفرید، بایرون اس ؛  تهران میقات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی Basic
پرسون ، آلین آر ؛  تهران میقات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن
تامسون ، ویلیام ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولهای ریاضی
اشپیگل ، مرای ر ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت
هولمن ، جک فیلیپ ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فقهی مسئله بیمه
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BA‬,‭۹۰‬,‭‌م۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح و فضایل صلوات
حسینی ، احمدبن محمد،- ۱۲۳۸ ق ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۶‬,‭‌ح۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اسلام از نظر وحی و تعالیم
کافی ، حسن ؛  تهران میقات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوترهای کوچک و برنامه نویسی [Basic بیسیک ]به زبان ساده
معتمد اکتسابی ، علی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه موضوعی نهج البلاغه و غررالحکم
برازش ، علیرضا ؛  تهران میقات مرکز پخش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۹/۲۸‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک