کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌( ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ی‌.اس‍پ‍ای‍س‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍ت‍ر
ف‍ت‍وش‍اپ‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ف‍ری‌ ه‍ن‍د ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۲۰۰۰( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
وی‍ن‍دوزم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ان‌ ت‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز
گ‍ی‍ب‌، ج‍ان‌
ن‍ورت‍ون‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍راف‍ورد، ش‍ارون‌
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوی‍ن‌
خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
اول‍ری‍چ‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
لام‍ی‌ ، راب‍رت‌
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍ارل‍ی‍ن‍ز،دی‍وی‍د
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
پ‍ات‍رس‍ون‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ک‍اش‍ان‍ی‌، س‍ی‍دام‍ی‍ررض‍ا
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Norton Utilities 8 در محیط داس و ویندوز
تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Excel 97<>
تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Autocad 13 درمحیط ویندوز۳/۱
گیب ، جان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزاستفاده از[ Windows 98 ویندوز۹۸Climatology ]
کرافورد، شارون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Windows NT'server 4.0 ویندوز ان تی سرور۴/۰]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [AUTO CAD 2000<> اتوکد دوهزار]
اومورا، جورج ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ Excel 97 اکسل ۹۷]
پاترسون ، لوئیس ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۱۷‌پ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ FreeHand 8 فری هند۸ ]در محیط ویندوز و مکینتاش
هانسلمن ، دوین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ه۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ P Spice پی اسپایس ]در محیط ویندوز
لامی ، رابرت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران Adobe فتوشاپ ۳ و ۴( مقدماتی : )کتاب مرجع Adobe Photoshop Reference Guide< >
خلج امیرحسینی ، فریبرز ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴‌خ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Corel Draw 9 کورل دراو۹]
کارلینز،دیوید ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۶۱‌ک۲۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بانکهای اطلاعاتی درoracle
کاشانی ، سیدامیررضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی با[ Borland C++ بورلند سی ++]
هالزنر، استیون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Frontpage 2000 فرانت پیچ ۲۰۰۰]
کدن هد، راجرز ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‌ک۳‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتون برای برنامه نویسی [ Access 2000 اکسس ۲۰۰۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ن۸۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای استفاده از[Windows 2000 professional ویندوز ۲۰۰۰ پروفشنال ژ]
نورتن ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ن۸۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Windows 2000 ویندوز۲۰۰۰]
ایونس ، کتی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۴۹‌ف‍لا۷۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی فلش ۵
اولریچ ، کاترین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷۷،‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب با استفاده از[ A. S. P. ای .اس .پی ]
اکبری ، بهزاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال سریع [ HTML 4 CSS JAVASCRIPT اچ .تی .ام .ال .جاوا اسکریپت ]
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4