کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶-۳۲۹ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ - ن‍ام‍ه‍ا
ن‍ام‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
دان‍ائ‍ی‌ ، ف‍ری‍ده‌
زن‍گ‍ن‍ه‌ ، پ‍ری‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رس‍ت‍گ‍ار ف‍س‍ائ‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ س‍را
غ‍زال‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رب‍ی‍ع‌؛ ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای شاهنامه
رستگار فسائی ، منصور ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۴‬,‭ر۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام :شامل نامهای ایرانی و اسلامی
نوربخش ، حسین ؛  تهران غزالی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۳۰۲۰‬,‭‌ن۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای ایرانی
دانائی ، فریده ؛  تهران ربیع ؛ نگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۳۰۲۰‬,‭د۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آوای نامها از ایران زمین
زنگنه ، پری ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۳۰۲۰‬,‭ز۹آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک