کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌اف‍زار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ع‍ت‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -ن‍رم‌اف‍زار
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍اره‍ای‌ ن‍ام‍ی‌
پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ای‌ ن‍رم‌اف‍زاری‌
آن‍ال‍ی‍ز ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زاره‍ا
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍وزر۴
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍س‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ آزم‍ای‍ش‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار س‍وف‍ت‌ وار
ن‍رم‌اف‍زارHVAC
ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ م‍دول‌ اص‍ل‍ی‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ای‌ آب‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
ک‍ال‍ی‍ب‍راس‍ی‍ون‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا - ن‍رم‌اف‍زار
راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍اب‍اپ‍ور، ش‍ه‍لا
ن‍ص‍ر آزادان‍ی‌، رح‍ی‍م‌
س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ک‍ات‍رل‌، م‍ای‍ک‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ داده‌ پ‍ردازی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ره‍ام‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
ق‍ائ‍م‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ؤل‍ف‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزاری برای مدیران و مهندسین صنایع ( کنترل پروژه )
تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۸‬,‭‌ن۴‌ن۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزاری ساده و کارآمد در زمینه طراحی تاسیسات تهویه و تبرید
تهران مؤلف ، مجتمع دارالفنون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۸‬,‭‌گ۲‌ن۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل پروژه Harvard project manager 3.0 : مخصوص رشته های مهندسی صنایع ، ساختمان ، کغیریت و همچنین کلیه مدیران اجرایی پروژه های اقتصادی و تمام علاقه مندان به کاربردهای کامپیوتر
تهران انتشارات پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، ایان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :نرم افزار مدول MAIN
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین مقررات پیمانهای نرم افزاری :مروری بر اقدامات اجرایی پروژه
شماره راهنما: گ‌-۹۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله ۸ ،۶ ،۹ ، ۱۰ نهایی لاگر پست ( نرم افزار نمونه برداری کانالهای آنالوگ و دیجیتال )
مرکزتحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نرم افزار دستگاه تست کننده پایانه در محل پست
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نرم افزار شبیه ساز مرکز اسکاداMaster Simulator
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه های نرم افزاری
کاترل ، مایک ؛  تهران شرکت داده پردازی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ک ۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار موازنه حرارتی و جرمی سیکل نیروگاههای بخاری در بارهای نامی و غیرنامی SCCAD
باباپور، شهلا ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای استفاده از نرم افزار پردازش اطلاعات نمونه برداری شده
وزارت نیرو ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۶۶/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نرم افزار اطلاعاتی صنایع
مرکز تحقیقات نیرو .بخش انرژی ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۲۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرکات مقدماتی موجودات زنده در[ Poser4 پوزر۴]
نصر آزادانی ، رحیم ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ن۶ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Office XP آفیس ایکس پی ]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭آ۷،‌پ۳۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی توجیه پذیری نیروگاه آبی سیمره درشبکه برق ایران با استفاده از نرم افزارWASP
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی طرح بازسازی و بهسازی چهار واحد اول نیروگاه رامین اهواز با استفاده از نرم افزارWASP
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز حساسیت قیمت خاموشی LOLP در برنامه ریزی توسعه بهینه تولید برق ایران بااستفاده از نرم افزارWASP III
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در برنامه توسعه بهینه تولید برق ایران با استفاده از نرم افزارWASP III
تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز حساسیت قیمت سوخت در برنامه ریزی توسعه بهینه تولد برق ایران با استفاده از نرم افزارWASP III
تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9